top of page

Den smarta gruppen är en trygg grupp

Uppdaterat: 7 marsJag ska börja med några antaganden:

Du har varit med i grupper som har fungerat dåligt.

Du har varit med i grupper som har fungerat bra.

Du har (förhoppningsvis men kanske mindre sannolikt) varit med i grupper som har fungerat helt fantastiskt.


Har du stannat upp och frågat dig vad som skiljer dessa grupper åt? Det finns några tydliga färdigheter hos de bäst fungerande grupperna:

  • Aktivt lyssnande

  • Utforskande och nyfiket förhållningssätt

  • Perspektivtagande - att se mitt men också ditt, min grupp men också organisationen

  • Positivt bemötande och social lyhördhet

  • Förmåga att integrera och sortera information

  • Skapande och representation i organisationen av gemensamma tankemodeller

Arbetslivet har blivit mycket mer komplext, vilket ställer högre krav på gruppers förmåga att ta in, dela och förstå information, använda varandras olika kompetenser på ett konstruktivt sätt genom att bjuda in och lyssna på varandra, men också genom att ställa fördjupande utforskande frågor för att komma vidare i problemlösning, diskussion eller beslutsfattande. Nya, kreativa lösningar uppstår lättare under vissa förutsättningar. Tid för reflektion, diskussion och tänkande i grupp är en sådan förutsättning. Byggandet av goda relationer, där omsorg och omtanke om varandra är en självklarhet. Goda relationer som minskar risken för stress, osäkerhet, grupptänkande och konflikter.


När grupper har gjort arbete ihop, i form av gemensamt "tänkande", "reflektioner" eller "beslut" tar individen med sig detta ut i organisationen och representerar därigenom det arbete som gjorts. Hur väl det görs beror på hur väl gruppen fungerar, hur mycket lojalitet man känner, hur integrerad och delaktig personen var när arbetet gjordes i gruppen, samt hur väl personen förstår betydelsen av sin representation ute i verksamheten.


I en ideal värld kan vi hantera stora olikheter. Fördelen det ger oss är förbättrad möjlighet att hantera mycket information, potentiellt större förståelse av komplexa saker eftersom vi har tillgång till många perspektiv. Tyvärr innebär ökade olikheter i en grupp att risken för missförstånd ökar, därmed blir gruppklimatet sämre, vilket påverkar den psykologiska tryggheten.


Högre grad av olikhet är i grunden bra, men det ställer högre krav på gruppmedlemmarnas relations- och samarbetsförmåga. Den smarta gruppen sätter trygghet och prestigelöshet högt eftersom det öppnar för beteenden som stärker gruppens kollektiva intelligens. En trygg grupp gör att jag vågar:

  • Tänka annorlunda

  • Uttrycka halvfärdiga tankar

  • Säga nej

  • Visa osäkerhet eller tveksamhet

Slutligen så vet en smart grupp att utvärdering och uppföljning är nyckelord för att anpassa och förbättra processer och arbetssätt. På det vi gör (VAD) och processerna eller rutinerna för det (HUR). Vill du veta mer om utvärdering? Team debriefs är ett verktyg för detta.


215 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page