top of page

Undersökande förhållningssätt - framgångsfaktor i team

Uppdaterat: 25 maj

Jag har ett antal gånger under mina år som organisationspsykolog återkommit till forskningen som gjordes av Marcial Losada (organisationspsykolog) och Emily Heaphy (PhD Management) 2004. Den fokuserar på kommunikationen och dialogen under teammöten, med fokus på 3 variabler; argumentation/undersökning, fokus på sig själv eller andra samt graden av negativa kontra positiva beteenden. Möten i organisationer kan ofta vara ett känsloladdat ämne. Många möten som hålls fyller ingen viktig funktion för vissa av deltagarna. Därför menar jag att det är viktigt att höja kvaliteten på mötena och mer omsorgsfullt värdera vem som ska delta. I den här studien får vi några riktlinjer.


Argumenterande beteende syftar i studien på när en person för fram sina tankar, åsikter, idéer. Undersökande beteende syftar på när frågor ställs till andra, för att följa upp och ta reda på mer. Fokus på sig själv handlar om när en eller flera individer har mer fokus på sig själva och sin grupp än på övrig verksamhet i en organisation, eller på omvärlden. Omvänt så innebär fokus på andra att kunna sätta sin egen eller gruppens funktion, situation eller roll i relation till hur andra har det, perspektivet vidgas. Negativa och positiva beteenden handlar om hur grupperna fördelade negativa respektive positiva kommentarer om det som hände i gruppen och hur andras tankar och bidrag togs emot.


Resultatet i studien sammanställdes i tre grupper; lågpresterande, mellanpresterande och högpresterande team.


- De lågpresterande teamen hade en positiv/negativ ratio som var ca 1/3 (övervägande negativ) och övervikt i balansen mot argumenterande beteende samt självfokus.


- De mellanpresterande teamen hade en positiv/negativ ratio som var ca 2/1 (nästan dubbelt så mycket positiva beteenden som negativa) och hade en stor del av möten en god balans mellan argumenterande/undersökande beteende samt självfokus och fokus på andra. Men mot slutet av mötet blev det mer argumenterande och självfokus.


- De högpresterande teamen hade en positiv/negativ ratio som var nästan 6/1 och en fördelning mellan argumentation/undersökning som var jämn liksom balansen mellan själv och andra.


Hur ser det ut i ditt team? Finns det något ni kan utveckla för att få mer meningsfulla möten och för att förbättra interaktionen och därmed skapa förutsättningar för att höja prestationen i teamet?

För dig som är intresserad av att veta mer om framgångsfaktorer hos team, läs mer här om vikten av reflektion och utvärdering för att lyckas i teamet. För dig som mer specifikt är intresserad av effektivitet i ledningsgrupper, se här vilka faktorer lyfts fram inom forskningen.


Är du nyfiken på olika övningar för delaktighet, reflektion och problemlösning, som kan användas med grupper av olika storlekar? Se på tips här


#team #ledarskap #möten #teameffektivitet #psykologisktrygghet #positivpsykologi #teamutveckling #grupputveckling #chefsutveckling #medarbetarskap147 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page