top of page

Konstruktiv interaktion och kontakt - framgångsfaktor i team

Uppdaterat: 31 okt. 2022

Jag har ett antal gånger under mina år som organisationspsykolog återkommit till forskningen som gjordes av Marcial Losada (organisationspsykolog) och Emily Heaphy (PhD Management) 2004. Den fokuserar på kommunikationen och dialogen under teammöten, med fokus på 3 variabler; argumentation/undersökning, fokus på sig själv eller andra samt graden av negativa kontra positiva beteenden. Möten i organisationer kan ofta vara ett känsloladdat ämne. Många möten som hålls fyller ingen viktig funktion för vissa av deltagarna. Därför menar jag att det är viktigt att höja kvaliteten på mötena och mer omsorgsfullt värdera vem som ska delta. I den här studien får vi några riktlinjer.


Argumenterande beteende syftar i studien på när en person för fram sina tankar, åsikter, idéer. Undersökande beteende syftar på när frågor ställs till andra, för att följa upp och ta reda på mer. Fokus på sig själv handlar om när en eller flera individer har mer fokus på sig själva och sin grupp än på övrig verksamhet i en organisation, eller på omvärlden. Omvänt så innebär fokus på andra att kunna sätta sin egen eller gruppens funktion, situation eller roll i relation till hur andra har det, perspektivet vidgas. Negativa och positiva beteenden handlar om hur grupp