top of page

TEAM PRO

En strukturerad metod för teamutveckling

Team Pro workshop har sin bas i forskning om after-action reviews och mål. Team Pro workshop utgår ifrån en kartläggning med hjälp av Team Pro Inventory (TPI) som ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. 

Kartläggningen mynnar ut i en TPI-rapport som används som reflektionsunderlag i Team Pro workshop för att identifiera möjliga utvecklingsområden, formulera mål med dessa och göra uppföljningsbara åtgärder. 


VAD KARTLÄGGS I TEAM PRO WORKSHOP?

I en Team Pro workshop kartläggs vad som kallas för beteendeprocesser, vilka delas in i:

  • Övergångsprocesser; vad teamet gör före och efter arbetsepisoder för att planera och utvärdera sitt arbete.

  • Aktionsprocesser; hur teamet agerar i samband med att de utför sina faktiska arbetsuppgifter.

  • Interpersonella processer; vad teamet gör för att åstadkomma och bibehålla välmående och trivsel.

Att få teamet att ta nästa steg och bättre utnyttja sin potential är en kraftfull upplevelse. Att se sitt ansvar och att vilja ta det för att förbättra teamets resultat; det möjliggörs med en Team Pro Workshop.

Hör gärna av dig om du är nyfiken på Team Pro. Så här ser en exempelrapport ut.

Standing Meeting
Team Pro: Om
Lead Forward

LEAD FORWARD

LEAD FORWARD är en strukturerad metod för ledarutveckling som bygger på en form av feedback som brukar benämnas feedforward. Som namnet antyder har feedforward ett framåtriktat fokus och tar avstamp vid snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden så som ofta är fallet vid traditionell feedback.


LEAD FORWARD utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap.


Resultaten från denna kartläggning sammanställs i en LEAD FORWARD feedbackrapport som ledaren, med stöd av ett LEAD FORWARD arbetsmaterial får strukturerad hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.


Vad är lead forward inte?

Lead Forward är inte ett psykometriskt mätverktyg och ska inte förväxlas med ett sådant. 


Ledarskapsmodellen i lead forward

Den ledarskapsmodell som ligger till grund för LEAD FORWARD är den så kallade Full Range Leadership Model vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd. Full range leadership model finns beskriven i boken En liten bok om ledarskap som du hittar på www.enlitenbok.com.
 
Full range leadership model syftar till att beskriva ett brett spektrum av ledarskapsbeteenden och omfattar såväl konstruktivt som icke-konstruktivt ledarskap. LEAD FORWARD fokuserar dock på effektivt ledarskap och därför utgår LEAD FORWARD helt och hållet från de beteenden som är förknippade med effektivt ledarskap.

I LEAD FORWARD kartläggs tre kategorier av ledarbeteenden:

  1. Avvikelsebaserat ledarskap avser de beteenden som fokuserar på att hantera avvikelser från önskvärda beteenden, prestationer och resultat.

  2. Villkorligt förstärkande ledarskap avser de beteenden som syftar till att klargöra för medarbetare vad som förväntas av dem samt vad de kan förvänta sig i gengäld.

  3. Transformerande ledarskap avser beteenden som syftar till att utveckla medarbetare och arbetsgrupper och skapa förutsättningar för ökad motivation och trivsel. Det innefattar att agera som en god förebild, knyta den dagliga verksamheten till meningsfulla syften och visioner, stimulera till nytänkande och till att våga utmana befintliga sätt att göra saker på, lära känna och coacha sina medarbetare, och vara positiv och uppmuntrande.

Hör gärna av dig om du vill veta mer. Så här ser en exempelrapport ut.

Team Pro: Välkommen
bottom of page